Strategia

Umiejętny wybór ograniczeń a nie tylko definiowanie celu

"Najpierw mamy prognozę strategiczną czyli rozważanie, którędy i w jakiej dziedzinie biegną najważniejsze szlaki i kierunki rozwojowe (to łatwe). Z taktyką bowiem - to etap drugi - przez którą rozumiem uszczegółowienie kolejnych kroków postępu, jest znacznie gorzej. Trafić w kolejność rozwojowych kroków naprawdę trudno."

Stanisław Lem

WARSZTATY - STRATEGIA FIRMY

Warsztaty strategiczne to cykl specjalnie zaprojektowanych, dedykowanych, analityczno-kreatywnych spotkań w firmie, które prowadzą do stworzenia strategii.

W warsztatach biorą udział członkowie kadry kierowniczej oraz wyznaczeni specjaliści. W zależności od wielkości firmy cykl może trwać do kilku miesięcy. Średnio 3 – 6 miesięcy. Spotkania zwykle odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Każdy warsztat poprzedzony jest częścią analityczną, którą uczestnicy wykonują w domu.
Jako doradca projektuję cały proces i prowadzę facylitację  spotkań a jako trener, przy okazji, uczę kadrę kierowniczą tak aby następny proces strategiczny w firmie przeprowadzili już samodzielnie.

Wynikiem warsztatów są raporty, opisana strategia firmy oraz dokument – One Page Strategy. Dodatkowo zostają wypracowane wytyczne do strategii funkcjonalnych: np. zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowej oraz sposoby komunikacji w firmie.

Planowanie strategiczne, to kompleksowy proces określania, czym firma powinna się stać i jak najlepiej osiągnąć ten cel. Ocenia pełny potencjał firmy i wyraźnie łączy cele firmy z działaniami i zasobami wymaganymi do ich osiągnięcia. Planowanie strategiczne oferuje systematyczny proces zadawania i odpowiadania na najbardziej krytyczne pytania, przed którymi stoi zespół zarządzający.

Każdy strateg rozumie wartość zorganizowanego, skoordynowanego wysiłku.

WARSZTATY - TRANSFORMACJA FIRMY

Warsztaty, które umożliwiają transformację firmy czyli dostosowanie jej do założeń nowego świata VUCA. Znacząco zmieniają kierunek i działania firmy.

Następuje zmiana modelu biznesowego na innowacyjny wraz ze zmianą świadomości ludzi.
Po wypracowaniu innowacyjnej strategii, pracujemy nad wdrożeniem jej a tym samym nad  zmianą kultury i organizacji całej firmy.

Proces pracy kadry zarządzającej z doradcą trwa od 1 do 2 lat. W trakcie pracy następuje uczenie się zaawansowanej komunikacji, przywództwa służebnego, narzędzi filozofii agile oraz nowego podejścia do zespołowej pracy i nauki. Zespół zarządzający tak uczy się tak wykonywać scenariusze strategiczne oraz wskaźniki wdrożenia, aby w przyszłości robić to samodzielnie.

Do współpracy zapraszamy również dobrych trenerów i coachów, którzy pomagają w nabyciu nowych kompetencji pracownikom. 

Obecnie, oprócz warsztatów z symulacjami strategicznymi, to najpopularniejsza, moja usługa w pracy z firmami.

WARSZTATY - STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa, która zwycięża.

Praktyczne warsztaty, gdzie zajmujemy się nowoczesnym modelem strategii marketingowej, uwzględniającym obecne zmiany. Obejmuje cały proces formułowania i wdrażania strategii marketingowej wraz z obszarem zarządzania marką.

Wyznaczenie nowoczesnej strategii marketingowej, jej wdrożenie oraz dobra współpraca z grafikiem to tematy, które są aktualne w każdej firmie. Na życzenie Klienta jedną z części warsztatów może być praca  z grafikiem.

WARSZTATY Z SYMULACJAMI STRATEGICZNYMI: TWIERDZA POZNAŃ I RAVEN 13

Twierdza Poznań” to symulacja strategiczna przygotowana dla celów szkoleniowych. Uczestnicy symulacji, w czasie specjalnie opracowanej 3-godzinnej sesji, uczą się definiowania i wdrażania strategii oraz praktycznej współpracy, proszenia i udzielania wsparcia, oceny ryzyka, identyfikacji głównego zagrożenia, współdziałania pomiędzy sprzedażą i serwisem. Poznają w praktyce zalety i wady wprowadzania innowacji.

W czasie gry trener jest moderatorem i przewodnikiem grupy. Diagram relacji tworzony przez trenera w czasie gry pozwala mu na diagnostykę konfliktów (czy występują i po czyjej stronie opowiada się grupa), wskazanie ról poszczególnych osób w grupie, pokazanie problemów komunikacyjnych (jeśli występują) i określenie umiejętności wspólnego działania grupy.

Przeprowadzona prawidłowo symulacja pozwala na zastąpienie starych nawyków współpracy w grupie nowymi, bardziej efektywnymi nawykami.

Raven 13 jest bardzo dynamiczną i głęboko angażującą symulacją nowoczesnego projektu. Raven 13 to symulacja akcji ratowniczej prowadzonej na podwodnej stacji badawczej. W wyniku trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los osób uwięzionych pod wodą zależy od umiejętności zespołu ratowniczego — umiejętności planowania, komunikowania się i skutecznego działania w świecie VUCA. Symulacja Raven 13 toczy się jednocześnie w przestrzeni realnej i przestrzeni wirtualnej. Każdy uczestnik podejmuje decyzje poprzez aplikację na telefonie (lub tablecie). Duża papierowa mapa, oprogramowanie komunikacyjne i kreatywne materiały pomagają zespołowi w wymianie informacji i organizowaniu wspólnej pracy.

Symulacje strategiczne, jako narzędzie edukacyjne są wielokrotnie bardziej skuteczne od metod klasycznych. W czasie symulacji odbywa się niezwykłe przejście. Uczestnik przyjmuje reguły świata gry, ale zabiera ze sobą wszystkie swoje umiejętności i relacje.

Symulacje zostały tak opracowane, żeby postawić uczestników przed rzeczywistymi problemami w skondensowanej formie. Poziom trudności symulacji dopasowuje się do poziomu uczestników.   

WARSZTATY - KREATYWNE OBRAZY FIRMY

Jednodniowy warsztat, na którym przyglądamy się firmie używając myślenia i narzędzi kreatywnych.
Bardzo pomocny przy przy wyznaczaniu misji, wartości i wizji lub przy poczuciu rozejścia się idei i koncepcji. często prowadzi  do podjęcia trudnej decyzji lub rozwiązania ważnego problemu. Dzięki prawidłowo prowadzonemu procesowi twórczemu, grupy mogą wymyślać innowacje, rozwijać istniejące rozwiązania lub tworzyć zupełnie nowe. 

Jest to warsztat radosny, wyzwalający energię i twórczość, bardzo spontaniczny i kolorowy. Ważny jest tutaj
element wzajemnego poznawania się podczas warsztatu, następuje mocna integracja oraz zgoda co do wypracowanych koncepcji.

Wypracowane obrazy, symbole, plakaty, piktogramy często wykorzystywane są w materiałach marketingowych firmy.

Podczas warsztatu, uczestnicy uczą się reguł kreatywnego myślenia oraz sposobów na to, aby potrafić samemu skutecznie użyć metod pracy kreatywnej. 

„W skutek zmian, zarządzanie staje się grą, w której w coraz większym stopniu wymaga się myślenia twórczego (heurystycznego). Twórczość staje się istotną komponentą podejmowania decyzji i formułowania strategii.”

DORADZTWO - PRACA Z PROBLEMAMI I WYZWANIAMI

Praca z problemami/wyzwaniami strategicznymi.
Można umówić się na spotkanie z doradcą aby poznać inną perspektywę, zobaczyć okiem  obiektywnej osoby z zewnątrz dane zagadnienie lub zapytać jak to się robi w innych firmach. Spotkanie może odbyć się w firmie lub na gruncie neutralnym, zaproponowanym przez doradcę. Spotkanie trwa około 3 godzin i zawsze wnosi inny ogląd sytuacji, nową wiedzę oraz ciekawe spostrzeżenia. To nigdy nie jest czas stracony.
Firmy korzystają także z opcji doradztwa na telefon. Przy podejmowaniu kluczowych decyzji osoba wyznaczona może o każdej porze zadzwonić i porozmawiać o rozwiązaniach. Płacąc niewielką kwotę miesięcznie można mieć „pod telefonem” doradcę, którego wiedza przydaje się w nagłych, niespodziewanych sytuacjach.

Koncepcja biznesu
Doradztwo dla nowych przedsiębiorców, założycieli swoich biznesów, które najczęściej obejmuje 3 obszary:
– Założenia na temat otoczenia organizacji: społeczeństwa, struktury, rynku, klientów, technologii. Założenia te określają z jakiego tytułu firma uzyska w przyszłości dochody
– Jasna i czytelna dla wszystkich interesariuszy misja firmy wraz z wizją, wartościami i planem strategicznym.
– Kluczowe kompetencje konieczne do osiągnięcia celów firmy.
Prawdziwego, zorientowanego na sukces przedsiębiorcę charakteryzuje przejrzysta, prosta i wnikliwa koncepcja własnego biznesu, która prowadzi go przy podejmowaniu decyzji i pozwala na zbudowanie firmy, która może rozwijać się nawet po odejściu jej założyciela.

DORADZTWO- ZMIANY STRATEGICZNE

Innowacyjne scenariusze strategiczne.
Doradca pokazuje nowe spojrzenie na firmę, na wprowadzenie innowacji, kreatywnych pomysłów, wiedzy i inspiracji. Wspiera tworzenie organizacji uczącej się. Wraz z doradcą można zastanowić się jak oczekiwać, narzucać i egzekwować innowacje, jak planować i wdrażać kreatywne pomysły w życie firmy.

W takich tematach proces doradczy trwa dłużej i często obejmuje pracę z zespołem ds. strategii firmy. Doradca przed każdym spotkaniem zadaje odpowiednie pytania i wyznacza analizy do zrobienia.  Często doradca występuje także w roli facylitatora. Osoba z zewnątrz jest dobrym wyborem, szczególnie wtedy, gdy zespół rozważa nową strategię i potrzebuje danych z zewnątrz lub obiektywnego spojrzenia niezależnego specjalisty.

Silne strony małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji:

– Elastyczność, zdolność do szybkiego reagowanie i dostosowania się do zmian rynkowych
– Brak biurokracji, szybkie decyzje managerów i skłonność do podejmowania ryzyka
– Szybka reakcja na problemy, efektywna komunikacja

Model biznesowy
Doradztwo w zakresie modelu biznesowego to zarówno przyjrzenie się istniejącemu modelowi, jak i opracowanie zupełnie nowego dla nowej firmy lub stworzenie nowocześniejszego dla firmy już działającej.

Model biznesowy to opis w formie diagramu tego, jak działa firma, na czym zarabia pieniądze i jak kreuje wartość dla Klienta. Wypracowanie modelu biznesowego, to jedna z ważnych czynności przy budowaniu nowej strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

Łańcuch wartości 
Przestudiowanie z doradcą łańcucha wartości, podobnie jak inne metody analizy strategicznej, służy do, między innymi: przyglądnięcia się obszarom tworzącym wartość w firmie, zdiagnozowania istniejących luk, ocenie mocnych i słabych stron. Są to niezwykle cenne informacje, dzięki którym będziesz w stanie wdrożyć nowe rozwiązania biznesowe, które sprawią, że klient odczuje różnicę dostając  więcej wartości.

INDYWIDUALNE SESJE STRATEGICZNE

Spotkania wypracowujące umiejętności potrzebne do skonstruowania strategii.
Zanim rozpocznie się proces strategiczny w firmie, właściciel lub manager chce poznać cały proces aby móc przygotować się do swojej roli i poznać sposoby wprowadzania zmian.
Często też projektuje proces oraz przygotowuje się do samodzielnego lub wspólnego z doradcą przeprowadzenia procesu strategicznego.

Spotkania doprecyzowujące procesy strategiczne w firmach.
Na takich spotkaniach manager zapoznaje się z nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie strategicznym, które może bezpośrednio zaimplementować w firmie. 

Badanie potencjału strategicznego.
Badanie kompetencji i zaplanowanie ścieżki rozwoju w celu rozwijania się jako strateg. Umiejętność planowania strategicznego jest obecnie bardzo pożądana w biznesie.